ULTRAMARATON 2017 - Regulamin

II KRS FORMOZA  ULTRAMARATON KASZUBSKI

REGULAMIN ZAWODÓW

   CEL ZAWODÓW
 1. Popularyzowanie działalności Jednostki Wojskowej FORMOZA, umacnianie jej autorytetu oraz pogłębianie wiedzy na jej temat.
 2. Promocja regionu Kaszubskiego.
 3. Promocja biegów ekstremalnych.
 4. Integracja środowiska uczestników biegów na dystansach ultra.
 5. Promocja zdrowego trybu życia związanego z uprawianiem sportu oraz rekreacji ruchowej.
  ORGANIZATOR  ZAWODÓW
 1. Organizatorem są: Stowarzyszenie KRS Formoza, Centrum Sportu i Rekreacji „Zielona Brama” w Przywidzu;
 2. Biuro Zawodów: w miejscu Start/Meta rozwijane w dniu zawodów. Adres e-mail: ultramaraton@krsformoza.pl Strona internetowa:  http://www.krsformoza.pl/  zakładka Ultramaraton 2017
  DYSTANSE:
 1. KRS 25 -  25 Mm (jedna pętla);
 2. KRS 50 - 50 Mm (dwie pętle);
 3. KRS 100 - 100 Mm (cztery pętle)
  TERMIN I MIEJSCE
Miejscem startu i mety dla wszystkich dystansów jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Zielona Brama”  83-047 Przywidz ul. Gdańska 26;

Termin i godzina startu:

 1. KRS 100 – sobota 22 kwietnia 2017 r. godz. 12.00
 2. KRS 50 – niedziela 23 kwietnia 2017r. godz. 05.00
 3. KRS 25 – niedziela 23 kwietnia 2017r. godz. 12.00
  TRASY
Charakterystyka:
Bieg na poszczególnych dystansach odbywa się na pętli wytyczonej i oznaczonej przez organizatora pokonując odpowiednią ich ilość w zależności od wybranego dystansu. Trasa usytuowana jest w znacznej części wokół Jeziora Przywidzkiego, prowadzi drogami utwardzonymi oraz nieutwardzonymi, ścieżkami i drogami leśnymi oraz terenami położonymi wśród pól i łąk. Rzeźba terenu pofałdowana urozmaicona ze względu na krajobraz oraz rodzaj podłoża.

KRS Formoza Ultramaraton Kaszubski rozgrywany jest na trzech dystansach:

 1. KRS 25 – dystans 25 Mm (46,3 km) – limit 6 h
 2. KRS 50 – dystans 50 Mm (92,6 km) – limit 13 h
 3. KRS 100 – dystans 100 Mm (185,2 km) – limit 30 h

Wybór dystansu dokonywany jest w trakcie zapisów i może zostać zmieniony nie później niż dwa tygodnie przed startem.  Zmiany dystansu można dokonać poprzez wysłanie wniosku/informacji na adres e-mail podając dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym oraz załączając dowód dokonania opłaty startowej.
W trakcie biegu zawodnik nie ma możliwości zmiany dystansu. Ukończenie innego niż deklarowany wcześniej dystans będzie równoznaczny z brakiem klasyfikacji.
Mapy, profile oraz opisy trasy wraz z przybliżonym procentowym określeniem rodzaju nawierzchni będą dostępne na stronie internetowej zawodów. Całość trasy będzie wyraźnie oznaczona pionowo za pomocą zawieszonych taśm oraz elementów odblaskowych widocznych po zmroku. Dodatkowo zawodnicy otrzymają wydrukowaną mapę z zaznaczonym przebiegiem trasy oraz ślad GPS (do pobrania ze strony zawodów).

  LIMIT UCZESTNIKÓW
Przewiduje się następujące limity startujących:
KRS 25 = 400 osób
KRS 50 = 250 osób
KRS 100 = 150 osób
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu uczestników zawodów.

  WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu w zawodach ukończy 18 rok życia.
Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie przez niego podpisu pod oświadczeniem dokonywanym w momencie odbierania pakietu startowego a dotyczącym:

 1. braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz zdolności do udziału w biegu 
 2. potwierdzenia zapoznania się z regulaminem zawodów,
 3. zobowiązaniem do przestrzegania przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych
  i niepublicznych będących elementami trasy biegu a także w miejscach przekraczania tych dróg oraz do ponoszenia we własnym zakresie pełnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych przepisów oraz skutków powstałych w tego wyniku,
 4. zrzeczenia się prawa  do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej  od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub doznanej szkody związanej z biegiem czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu,
 5. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

Poprawna weryfikacja danych osobowych jest także warunkiem dopuszczenia do biegu.
Odbiór pakietu startowego jest możliwy tylko w Biurze Imprezy, które będzie czynne w dniu 22 kwietnia w godzinach 09:00 – 20:00 oraz w dniu 23 kwietnia w godzinach 6:00 - 12:00.
Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym oraz chipem rejestrującym jest okazanie przez Uczestnika w Biurze Imprezy dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Ubiór oraz wyposażenie startujących zgodne z pkt. 10 niniejszego regulaminu.

  ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej zawodów: http://www.krsformoza.pl/  zakładka Ultramaraton 2017 oraz https://elektronicznezapisy.pl
Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
Zakwalifikowanie do startu w zawodach nastąpi po dokonaniu opłaty startowej
zgodnej z danymi wymaganymi w tytule wpłaty (pkt. 8 regulaminu).
O kolejności zakwalifikowania na listę startową decyduje kolejność dokonania opłaty startowej.
Data rozpoczęcia zapisów: październik 2016 r.
Data zakończenia zapisów: 1 kwietnia 2017 r.
Ostateczny termin dokonania opłaty startowej: 1 kwietnia 2017 r.

W momencie kiedy na którejkolwiek z dystansów limit zapisów zostanie wyczerpany, zapisy na ten bieg zostaną automatycznie zatrzymane.
Lista zgłoszonych oraz zakwalifikowanych zawodników będzie zamieszczona i uaktualniana na stronie internetowej zawodów.
Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne podawanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz nr PESEL na liście startowej oraz na liście z wynikami.
Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135). Przekazanie danych osobowych uczestników i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w zawodach.

  OPŁATA STARTOWA
Kwota  opłaty startowej na wszystkich dystansach wynosi 100 pln.;
Zgłoszenia do startu oraz potwierdzenia opłaty startowej przyjmowane są do 1.04.2017 r.;

Opłatę należy wnosić przelewem poprzez formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem DOTPAY:

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innej osobie nie później niż do dnia 1.04.2017 r.

  ŚWIADCZENIA STARTOWE
W ramach wpisowego organizator zapewnia zawodnikom:

 1. numer startowy,
 2. koszulka okolicznościowa,
 3. obsługę sędziowską i pomiar czasu,
 4. oznakowaną trasę oraz wydrukowaną mapę trasy,
 5. napoje na trasie biegu z możliwością zdeponowania własnych napojów i odżywek w punkcie start/meta oraz dodatkowo na jednym punkcie na trasie biegu.
 6. posiłek regeneracyjny po biegu,
 7. zabezpieczenie medyczne na trasie,
 8. ubezpieczenie NNW,
 9. pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody w limicie czasu,
 10. nagrody pamiątkowe od Dowódcy JW Formoza, nagrody rzeczowe od sponsorów oraz finansowe od KRS Formoza a także pamiątkowe dyplomy wyłącznie to dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej  konkurencji.

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji zawodników.
Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia pakietu startowego.

  WYPOSAŻENIE
W trakcie trwania zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to może zostać skontrolowane na trasie, a jego brak będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

W skład wyposażenia obowiązkowego wchodzi:
- numer startowy (umieszczony z przodu, widoczny i możliwy do odczytania),
- chip rejestrujący czas zawodnika oraz stawiennictwo na punktach kontrolnych,
- telefon komórkowy działający na czas biegu z wpisanym numerem telefonu do organizatora podanym w biurze zawodów,
- pojemnik na napoje o łącznej pojemności, co najmniej 0,5 litra,
- elementy odblaskowe na odzieży,
- latarka tzw. czołówka oraz tylne oświetlenie w kolorze czerwonym dla zawodników KRS 100.

  KLASYFIKACJA
Na wszystkich dystansach Ultramaratonu będzie prowadzona  klasyfikacja ogólna startujących. Organizator zastrzega sobie dodatkowo możliwość prowadzenia oddzielnej klasyfikacji dla kobiet i mężczyzn (uzależnione jest to od liczby uczestników obu płci) oraz klasyfikacji według kategorii wiekowych.

  ZASADY RYWALIZACJI
Wszystkich zawodników na trasie Ultramaratonu obowiązują :
- zasady fair-play,
- zasada samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,
- zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
- skrócenie trasy biegu równoważne jest z dyskwalifikacją uczestnika,
- uczestnicy nie mieszczący się w limicie czasu będą zdejmowani z trasy,
- uczestników obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. W szczególności przypomina się
o obowiązku poruszania się pieszych lewą stroną szosy/drogi w miejscu gdzie nie ma chodnika oraz posiadania odblasków w nocy na drodze publicznej. Zawody odbywają się w ruchu ciągłym bez zamykania dróg dla ruchu samochodowego. Należy zachować szczególną ostrożność także podczas przekraczania tych dróg.
- obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę Ultramaratonu
z ramienia organizatora,
-  zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
-  zakaz zaśmiecania trasy,
-  zakaz niszczenia przyrody,
-   niedozwolony jest bieg ze zwierzętami.
-  zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
- w przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji jest on zobowiązany poinformować organizatora drogą telefoniczną na nr telefonu, który podany będzie w biurze zawodów.
Organizator nie zapewnia transportu z trasy do biura zawodów.
- na trasie nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwać będą sędziowie w wyznaczonych  punktach oraz  sędziowie lotni.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika lub nałożeniem kar czasowych.
W przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie internetowej zawodów oraz ogłoszone w osobnym komunikacie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub poszczególnych dystansów
w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników ustalonej na 10% limitu maksymalnego na danym dystansie (w takim przypadku nastąpi zwrot wpisowego).
Ze względów bezpieczeństwa organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
Rozstrzyganie spraw spornych i wiążąca wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

back